“.. een nieuw concept voor waterkwaliteitsverbetering ..“

Ir. Dick van den Heuvel
 

De MUDTRAP® in de praktijk

De basis van de MUDTRAP® ligt in de praktijk van het water(bodem)beheer – alle partners zijn dagelijks werkzaam voor waterbeheerders en met baggeren in het bijzonder. Het idee voor de MUDTRAP® komt voort vanuit de behoefte om kosteneffectief en duurzaam de watergangen te beheren. Literatuuronderzoek en een rekenmodel toonden aan dat bagger in wording afgevangen kan worden. Twee praktijk experimenten en een laboratorium experiment op schaalniveau bevestigden het concept.

Toepassing mogelijkheden van de MUDTRAP®

De MUDTRAP® kan in uiteenlopende situaties worden toegepast. Wij brengen u er graag van op de hoogte in een kennismakingsafspraak. Dit zijn een aantal voorbeelden waarin het zeker de moeite waard is om de inzet van een MUDTRAP® te overwegen. Het tegengaan van baggeraanwas voor het in de goede toestand brengen en houden van:

  • De af - en aanvoer- en waterbergingsfunctie.
  • De bevaarbaarheid.
  • Het schoonhouden van kunstwerken waaronder duikers.
  • Waterkwaliteit.
  • Tegengaan van verlanding bij paaiplaatsen.
  • Zwemwateren.
  • Keerhavens en jachthavens.
  • Grachtengordels in het stedelijk gebied.
  • Op orde houden van natuurgebieden.
  • Ontvangende waterpartijen.

De vervolgstappen

Een eerste stap op weg naar de inzet van een MUDTRAP® is een kennismakingsgesprek. Vervolgens wordt in opdracht een haalbaarheidsstudie geschreven waarin de mogelijkheden van de toepassing, maar ook de kosten baten analyse worden geinventariseerd. Vervolgens worden de parameters verzameld die nodig zijn om met behulp van het rekenmodel voor deze unieke situatie de dimensies, plaatsing, aantal en vorm van de MUDTRAP®s te bepalen. Voordat over wordt gegaan tot de plaatsing van de MUDTRAP®s worden er afspraken gemaakt hoe het beheer en onderhoud wordt georganiseerd. Wij stellen voor om op basis van publiek-private samenwerking alle werkzaamheden voor u uit te voeren. De MUDTRAP® wordt overigens ook ingezet als baggerleverancier voor de productie van TOPSURF, een duurzaam product om veenbodemdaling tegen te gaan.