“.. het is tijd voor duurzaam waterbodembeheer ..“

Ing. Mark Hensen
 

Duurzaam waterbodembeheer met de MUDTRAP®

Nederland is een waterland. Het onder controle houden van de waterkwantiteit en –kwaliteit zijn centrale uitdagingen. Om in 2015 te kunnen voldoen aan de ecologische en chemische waterkwaliteitsnormen van de Europese Unie moet nog een grote inspanning geleverd worden. Dit geldt eveneens voor beheer en onderhoud van de watergangen in landelijk en stedelijk gebied. Een groot probleem daarbij is de vorming van slib in de watergangen. Het baggeren ervan is kostbaar en leidt tot verstoring van het watersysteem.

Het concept van de MUDTRAP®

Om deze problemen goed het hoofd te kunnen bieden is de MUDTRAP® ontwikkeld. De MUDTRAP® is een stationaire installatie die de vorming van bagger vermindert of zelfs kan voorkomen – met een verhoogde waterkwaliteit tot gevolg. De MUDTRAP® bestaat uit een serie speciaal gevormde opvangbakken op de bodem van de watergang. Door de vorm en de combinatie van deze bakken zijn ze in staat het slib in wording op te vangen. Bovendien voert de MUDTRAP® het slib af via een ingenieus transportsysteem.